دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1396 
4. تحلیل فرایند مسیریابی با استفاده از روش نحو فضا در موزه هنرهای معاصر

صفحه 43-52

یعقوب پیوسته گر؛ علی‌اکبر حیدری؛ مریم کیایی؛ مهدخت کیایی