تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور؛ علی اکبر تقوایی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 5-17

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر، سنجش مؤلف ههای اثرگذار بر دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محل ههایمنتخبی از شهر تهران است. این تحقیق با تبیین شاخ صهای اثرگذار بر دلبستگی به مکان که دربرگیرنده هویت مکان، وابستگیبه مکان و پیوندهای اجتماعی است، به انداز هگیری و مقایسه آنها پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و ...  بیشتر

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مصرف انرژی فضاهای آموزشی

مهسا فلاح نیا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 17-30

چکیده
  تاکنون توصی ههای دقیقی برای مهندسان معمار جهت تعیین ابعاد مناسب پنجره با رویکرد کاهش مصرف انرژی برای فضاهایآموزشی ارائه نشده است. برای آنکه طراحان فضاهای آموزشی ب هدوراز محاسبات هزین هبر و وق تگیرِ شبیه سازی انرژی قادر بهتعیین سطح مناسب پنجره و یا حداقل اولویت بندی گزین ههای ممکن نورگیری باشند، در تحقیق حاضر بر پایه هوش مصنوعیساختاری ...  بیشتر

تحلیلی بر تأثیر مکان های گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی(مطالعه موردی: شهر پاریس)

مهدیه حسینی نیا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 31-44

چکیده
  گردشــگری فرهنگی از جدیدترین رویکردها و شــهر از مهمترین مقاصد گردشــگران هســت. این پژوهش به تأثیر مکانهایگردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی و با تمرکز بر شهر پاریس پرداخته که با رویکردی تحلیلی و روش تحلیل محتوا،به تبیین چهارچوبی حاصل از شــاخصهای ســازنده مکانهای گردشگری فرهنگی در شهر و سپس در تکمیل چهارچوب و مدلتحلیلی به بررسی ...  بیشتر

ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری

مهدی یزدی؛ بهناز امین زاده

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 45-56

چکیده
  امروزه تمرکز عمده آن دسته از تحقیقات مکان محور که بر اهمیت روایت و خاطره در شهرها تأکیددارند، بر نحوه شک لگیریخاطرات جمعی در شهر و معیارهای مؤثر بر آن بوده و کمتر به نحوه ثبت و انتقال این خاطرات برای آیندگان پرداخته شده است.پژوهش حاضر باهدف تحلیل طرح میدان امام حسین)ع( از منظر میزان توجه به خاطرات جمعی مکانی از طریق حفظ و تقویتیادآورهای ...  بیشتر

بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد

هومن شاداب مهر؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ عزت اله مافی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 57-66

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی اثر تعری ضهای پیش بینی شده در طرح تفصیلی بافت مرکزی شهر مشهد بر فرایند طراحی مسیر خطوطاصلی حم لونقل همگانی است. ابتدا مسیر خطوط اصلی حم لونقل همگانی شهر مشهد با استفاده از روش الگوریتم کلونیمورچگان در دو حالت، با فرض تحقق و عدم تحقق تعریض معابر بافت مرکزی شهر بازطراحی شد هاست. سپس شاخص دسترسیبر پایه مدل هنسن به تفکیک ...  بیشتر

تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری

میثم شفیعی؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 67-78

چکیده
  درک مفاهیم و شالود ههای معماری بدون شناخت و درک محیط فرهنگی و اجتماعی که این مفاهیم در آن رشد کرد هاست و ازقید زمان آزاد هستند، میسر نم یگردد. در بازشناخت یک اثر معماری سه گونه فضای متفاوت قابل تشخیص است که ب هطور عمدهدر تقابل با یکدیگر به میدان می آیند. فضای فرهنگی شخص سازنده بنا، فضای فرهنگی شخصی که به بنا م ینگرد و فضایفرهنگی شخصی ...  بیشتر

بررسی تحلیلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری

مازیار آصفی؛ الناز ایمانی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 79-92

چکیده
  فناور یهای دیجیتال اطلاعات و نفوذ نرم افزارها به حوزه معماری، ابزار طراحی معماری را متحول کرده و شرایط بحث برانگیزیرا نسبت به ابزاردستی در محی طهایی جدید باقابلی تهای متنوع پدید آورد هاند. در این شرایط خلاقیت از حوزه هایی است که درفرایند طراحی، به نحوی دچار چالش م یشود. هدف تحقیق بررسی نسبت بین ابزارهای طراحی، فرایند طراحی معماری، ...  بیشتر

بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت)

نجمه دشتکی؛ حمید ماجدی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، صفحه 93-102

چکیده
  در سا لهای اخیر بسیاری از نهادهای مدیریت شهری در جهان بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی از پایین به بالا با تکیه براجتماعات محل های تأکید داشته اند. در کشور ایران نیز به دلیل پایین بودن میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تلاشبرای تحقق مدیریت شهری محله محور جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. ایجاد سراهای محله و دستورالعملمشارک ...  بیشتر