طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان

آذین جلالی؛ محمود گلابچی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 5-12

چکیده
  معماری بیونیک، رویکرد نوینی در جهان معاصر اســت که از راه حل های پایدار طبیعت برای پاسخگویی به مشکلات انسان بهره می برد. برای حل مشکل استخراج بیش ازحد مصالح از محیط زیست که یکی از عوامل ایجادکننده ناپایداری در صنعت ساخت وساز و معماری است، به کشف و بازخوانی راه حل بهینه سازی مصرف مصالح در طبیعت پرداخته می شود. سازه های طبیعی، مانند استخوان ...  بیشتر

رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی

مریم چشمه قصابانی؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 13-26

چکیده
  مناظر موقت، پوششــی موقتی برای مناظر دائمی هســتند که اگرچه برای مدت کوتاهی باقی م یمانند، تأثیرشان بر ادراک ذهنی مردم از محیط و خلق معنی، پایدارتر و مؤثرتر اســت. در این مقاله تلاش شــده اســت تا با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی با استفاده از شفاف سازی متون و بررسی مصادیق به تبیین چگونگی سازوکار تأثیر گذاری منظر موقت پرداخته شود ...  بیشتر

ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

نعیمه رضائی؛ فرناز فرجی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 27-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررســی تطبیقی عملکرد و نقش ســازمان های غیردولتی در ایران و فرانســه است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ســاختاریافته گردآوری شــده و به روش کیفی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف و فعالیت ها ی انجمن ها در فرانسه و ایران مشابه است، اما شرایط موجود در هر کشور نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت ...  بیشتر

اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

محمد نقی زاده؛ مریم نجفی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 37-48

چکیده
  شــهر و معماری هر جامعه ای در پس ظاهر خود دارای معانی برگرفته از جهان بینی و فرهنگ مردم همان جامعه اســت. بنابراین شناسایی معانی و اصول بی زمان و بی مکان برای شهرسازی و معماری ایران، از مکتب فکری حاکم بر آن که در متون اصیل آمده اســت، نخستین گام برای تدوین اصول شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی است. گام بعدی که تبدیل این اصول و ارزش ها به ...  بیشتر

قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران

روزبه زمانیان؛ محمدتقی پیربابایی؛ پویا جودی گل لر؛ پیمان زاده باقری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 49-60

چکیده
  با ورود نهضت های اصلاح طلبانه شــهری در حیطۀ برنامه ریزی و با تنظیم ارزش های اجتماعی، برنامه ریزی واجد نقشــی فعال در جامعه گشــته و دیدگاهی که برنامه ریزی را به مثابه فرایند اجتماعی می داند، رشــد کرده اســت. در این تکامل، معرفی رهیافت برنامه ریزی وکالتی، نقطه عطفی است که با رشد این نهضت آغاز شد. هدف مقاله قیاس تجارب فکری و عملی برنامه ...  بیشتر

نقش مؤلفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان)

ندا منصور حسینی؛ علی جوان فروزنده

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 61-74

چکیده
  توجه به پاســخگویی محیط های کالبدی برای گروه های اجتماعی بهره بردار در محیط های روزمره انســانی از دغدغه های اصلی طراحــان بوده اســت. علی رغم توجه معماران و برنامــه ریزان در طراحی فضاهای عمومی مجتمع های مســکونی، روش و معیار  شهودی ً مشخصی در فرایند طراحی بر اساس حضور پذیری گروه های بهره بردار ارائه نشده است و نبود آن منجر به تعاریف ...  بیشتر

ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL

پریسا احدی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 75-88

چکیده
  یکی از مهم ترین اهداف آموزش معماری، ارزشــیابی طراحی بر اســاس معیارهای دقیق است. ســؤالات اصلی که در این راستا مطرح می شود عبارت اند از: معیارهای مناسب برای ارزشیابی پروژه های طراحی کدم اند؟ میزان اثرگذاری هر یک از معیارها به چه صورت خواهد بود؟ بدین منظور معیارهایی شــامل تمام کیفیات تأثیرگذار در ابعــاد طراحی در دو گروه فرآیند طراحی ...  بیشتر

تبیین مبانی معرفت شناسی معماری و شهرسازی با نگرش سیستمی

نسیم اشرافی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 89-98

چکیده
  تدوین تئوری در حوزه معماری و شهرســازی و چگونگی اجرای آن، از معضلاتی اســت که صاحب نظران این حوزه را به چالش کشیده است. ناکامی مکاتب مختلف در معرفت شناسی روابط بین اجزای معماری و شهرسازی هم زمان با پیچیدگی علوم و تعامل آن ها با این علم آغاز گردید. از طرفی ورود اندیشه های غربی و از طرف دیگر نگرش اتمیسم به معماری و شهرسازی، سبب ناکامی مکاتب ...  بیشتر