تأثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره هاى اتاق هاى زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردى: خانه هاى سنتى یزد)

فاطمه موسوی؛ مهناز محمودی زرندی؛ منصوره طاهباز

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 5-18

چکیده
  معمارى ایران در زمینه بهره نورگذر و مســاحت اتاق و زاویه رؤیت آســمان موردبررسى قرارگرفته است. هفده اتاق از دوازده خانه قدیمى یزد، انتخاب گردید. موارد موردبررســى عبارت اند از: هندســه و تناسبات اتاق ها، موقعیت آن در حیاط، موقعیت نورگیر، نسبت سطح نورگیر به سطح اتاق، زاویه رؤیت آسمان در نما و مقطع اتاق ها. روش گردآورى اطﻼعات با برداشت ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه 17 شهریور)

رضا کانونی؛ محمدتقی رضویان

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 19-34

چکیده
  پیاده راه ها برای تبدیل فضاهای سکونتگاهی به مکان امن و لذت بخش برای پیاده روی بدون حضور وسایط نقلیه اختصاص داده شده اند. عرصه هایی که خود به عنوان بستر و خاستگاه، نقش محوری در ارتقای سطح ارتباطات و تعاملات اجتماعی بین شهروندان ایفا می کنند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی پیاده راه 17 شهریور تهران پرداخته است که از حیث هدف ...  بیشتر

معماری
رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5)

هوبه تحویلداری؛ وحید قبادیان؛ رضا افهمی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 35-46

چکیده
  با هدف سنجش امکان تدوین راهبردهای فراشناختی در تدریس طراحی‌معماری، پژوهش حاضر در صدد سنجش رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دانشجویان در دروس مقدمات و طراحی‌معماری و اسکیس برآمده‌است. پیمایش مزبور توسط پرسشنامه‌ از 208 دانشجوی طراحی‌معماری پنج، باورهای فراشناختی، دانش شناختی، تجربه و نمرات دروس مقدمات، طراحی‌معماری و یک اسکیس ...  بیشتر

معماری
ارزیابی کیفیت آموزش معماری از منظر مدرسان (مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)

رضا نقدبیشی؛ حامد نجف پور؛ الهام نقدبیشی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 47-60

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اولویتها و راهکارهای کیفی سازی در دانشکده هنر و معماری است. با توجه به رشد و توسعه کمّی در دانشکده، نیاز به توجه به کیفیت آموزش به عنوان ضرورت مطرح گردید. لذا اقدام به یافتن شناسه های سنجش کیفیت آموزش معماری و بررسی میزان تاثیر آن‌ها برای شناسایی اولویتها و راهکارها گردید تا بتوان به وضعیت موجود از لحاظ کیفی پرداخت. ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تبیین ارتباط رضایتمندی ساکنان با اقدامات نوسازی شهر تهران در فاصله سال‌های 92-1388 (محلات مقدم، هاشمی و تختی)

ملیحه باباخانی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 61-76

چکیده
  نوسازی نواحی ناکارآمد شهری علاوه بر بهبود شرایط عینی محیط می‌بایست ارتقاء رضایتمندی ساکنان این نواحی را در نظر داشته باشد. هدف این مقاله تبیین ارتباط میان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلات ناکارآمد شهر تهران با اقدامات نوسازی صورت گرفته است. مبتنی بر روش تحلیل خوشه‌ای سلسله‌مراتبی و K-Means محلات تختی، مقدّم و هاشمی به عنوان نمونه‌های ...  بیشتر

باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت

سیامک رجایی رامشه

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 77-84

چکیده
   جزیره کیش به عنوان یکى از مهم ترین مراکز تفریحى و تجارى ایران شــناخته مى شــود. موقعیت و وضعیت خاص جغرافیایى و تبدیل شــدن نام آن به عنوان یک برند گردشــگرى شــهرى در میان ایرانیان، به میزان توجهات به این جزیره افزود و به تبع آن ساخت وســازهایى جهت پاسخگویى به نیاز گردشگران و ســرمایه داران ایجاد شد؛ ساخت وسازهایى که بخش جنوبى ...  بیشتر

طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه

مامک نصیری نسب رفسنجانی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 85-96

چکیده
  دوران کودکى مرحله ى گذراى زندگى اســت، اما همین دوران بزرگ ترین سرمایه در شکل گیرى شخصیت هر فرد مى باشد. اگر  آموزش پا به شهر نگذارد ازلحاظ شخصیتى با مشکل روبرو خواهد شد. با گسترش شهرها، روزبه روز به ِکودک در مراحل تکمیلى مناطق ممنوعه اضافه مى شــود که در این میان، کودکان به دلیل شــرایط سنى خود آسیب پذیرند، پس براى حمایت از آنها باید ...  بیشتر

شهرسازی
تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن

مریم قلمبر دزفولی؛ محمد نقی زاده؛ حمید ماجدی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 97-110

چکیده
  به دنبال رشد فزاینده شهرنشینی انتخاب و تامین مسکن به یکی از مهمترین مسائل برنامه‌ریزان و نیز مردم تبدیل گشته است. در میان سیاست ها و برنامه‌ریزی های‌صورت گرفته به علت غلبه عوامل اقتصادی و همچنین عدم تدقیق شاخص مسکن مطلوب، شاخص های کیفی مسکن نسبت به بعد کمی آن مهجور مانده و برنامه ریزان بیشتر توجه‌هاشان به تامین مسکن بوده‌است. مسکن ...  بیشتر