دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1398، صفحه 1-132 
4. تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن

صفحه 51-62

ریحانه خرم رویی؛ امین ماهان؛ احمد علی فرزین