ارزیابی زیبایی و هویت مکان

بهناز امین زاده

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 3-14

چکیده
  هدف از این تحقیق، شناسایی ترجیحات مردم از زیبایی و هویت مکان زندگیشان است. در این راستا،ترجیحات ساکنین منطقۀ نواب (شامل طرح بازسازی و بافت قدیم اطراف آن) با استفاده از یک آزمون بصری ونتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل مناظر انتخاب شده و متغیرهای ذکر شده در هر 1 دستهبندی کیفیانتخاب، نشان میدهد که از نظر ساکنین ارتباط تنگاتنگی بین ...  بیشتر

مسجد جامع فهرج؛ ارزیابی مجدد

علیرضا انیسی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 15-22

چکیده
  در این نوشتار مسجد جامع فهرج یزد که یکی از آثار با ارزش معماری ایران در قرون اولیه اسلامی استبررسی میشود. این بنا که با مقاله مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا به جهانیان معرفی گردید به عنوان کهنترینمسجد ایران لقب گرفت. این تاریخگذاری بعدها از سوی سایر محققین غربی مورد تردید قرار گرفت ولی متاسفانهاین تاریخ توسط پژوهشگران داخلی به عنوان ...  بیشتر

کنترل و هدایت ساخت و ساز شهری؛ طراحی نظام کارآمد

شهریار مشیری

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 23-30

چکیده
  مشاهده شهرهایی با مشکلات فزاینده چون تراکم جمعیت، فقر، بیکاری، کمبود مسکن، نا رسایی خـدمات، کمبـودزیرساخت، آلودگیهای زیستمحیطی، ناکارآمدی اقتصادی و بروز ناهنجاری های اجتمـاعی ایـن دغدغـه فکـری رابرای متخصصان در امور ساخت وساز شهری، مدیریت شهری و نیز بهره برداران اصلی شهر یعنی مردم به وجـود آوردهاست که علت اصلی ناکارآمدی الگوهای ...  بیشتر

رابطه بین امنیت تصرف و کیفیت مسکن در سکونتگاه غیررسمی اسلام آباد شهر تهران

هاشم داداش پور؛ بهرام علیزاده

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 31-42

چکیده
  در سالهای اخیر، غیررسمی شدن مسکن شهری و ناامنی مالکیت توجه بسیاری از سازمانهای جهانی را بهخود جلب کرده و منجر به ایجاد مطالعات وجریانهای فکری جدیدی در زمینه ارتقاء امنیت تصرف شده است.دراغلب این مطالعات، بهبود امنیت تصرف زمین برای ارتقاء شرایط زندگی خانوارها ضرورری قلمداد شده است.درحال حاضر امنیت تصرف از مفهوم قانونی اولیه خود فاصله ...  بیشتر

ضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چالش‌های جهانی و بومی پایداری

شادی عزیزی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 43-52

چکیده
  امروزه واژه پایداری در بسیاری از محافل علمی و حتی غیر علمی مطرح گردیده و مدارس معماری برایپاسخگویی به نگرانیهای روزافزون محیطی به دنبال راهحلهای مناسب میگردند. واین در حالیست که نوباوگیبحث پایداری، آموزش معماری پایدار را با مشکلات عدیدهای از جمله هویت مبهم، مهارتهای محدود، کمبودالگوواره های مناسب روبرو ساخته است.مقاله حاضر پس از ...  بیشتر

کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله در عرصه طراحی معماری با رویکرد طراحی لرزه ای مبتنی بر کارایی

حمیدرضا موسوی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 53-60

چکیده
  تمرکز بر مهندسی سازه برای پایداری بنا، به کاهش تلفات جانی انجامیده است اما به واسطه افزایش هزینهها نتوانستهرضایت گروه های ذینفع را فراهم آورد.طرحریزی ساختمان از سیاستگذاریهای کلان آغاز و در قالب برنامههای فرادست چارچوب طرح و ایستایی بنا راپایهریزی مینماید. در این فرآیند معمار پیکربندی بنا که مهمترین تأثیر را بر روی عملکرد لرزهای ...  بیشتر

ملاحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی

محمد نقی زاده؛ بهادر زمانی؛ اسلام کرمی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 61-74

چکیده
  ا توجه به رابطه فعالیتهای انسان با فرهنگ، شهر بستری است که در آن فرهنگ از طریق فعالیتها وارتباطات انسانی به جریان درمیآید. کالبد شهر، بالاخص نماهای شهری به بازنمایی این رابطه پرداخته وارزشهای سنتهای هم زیستی را عینیت می بخشند. سوال تحقیق، بررسی رابطه متقابل نماهای شهری و فرهنگاست. علیرغم توجه دانشکدههای معماری و شهرسازی نسبت به مسائل ...  بیشتر

از چیستی تا تعریف معماری

ویدا تقوایی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 75-86

چکیده
  این مقاله در پی تذکر به چیستی و حقیقت معماری، جهت رسیدن به تعریف آن میباشد. حقایقی که صرفاً بهکالبد ظاهری معماری محدود نمیشوند و دستورالعمل خاصی در معماری را رهنمون نمیگردانند. لذا در پیرسیدن به این حقایق و به دلیل تاثیر داشتن انسان سازنده و درک کنندهی این معماری ـ که واجد مراتب مختلفشناختی است ـ بستری از مادی و ملموسترین تا غیر مادی ...  بیشتر

گونه‌شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان

مریم قاسمی سیچانی؛ غلامحسین معماریان

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 87-94

چکیده
  امروزه در شهر اصفهان چند صد خانه شاخص تاریخی وجود دارد، بررسیها نشان میدهد تاکنون با وجودنقش، تنوع و ویژگیهای خاص، مطالعات کاملی درباره آنها صورت نگرفته است، اما به واسطه وجود نمونه های باارزش از دورههای مختلف تاریخی، در معرض تخریب قرارگرفتن آنها به واسطه تغییر شیوه زندگی، تعدد مالکین،مهاجرت و به طور کلی از دست دادن جذابیتها برای ...  بیشتر

رویکردی تحلیلی به طراحی و مدیریت پارک‌های شهری و رابطه آن با سلامت شهروندان

اکرم الملوک لاهیجانیان؛ شادی شیعه بیگی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 95-104

چکیده
  ا توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری در ارتقاء سلامت شهروندان نحوه مدیریت پارک 8 شهریور در اینتحقیق مورد بررسی قرار گرفت. اهداف تحقیق عبارتند از: 1ـ بررسی ارتقاء کمی و کیفی توسعه انسانی در ابعادروحی و جسمی به منظور ایفای بهینه نقش شهروندان 2ـ بررسی فضای سبز پارک به منظور ارتقاء کیفیت زیستمحیطی شهر ی در جهت سلامت شهروندان.3ـ بررسی ساختاری ...  بیشتر

تدوین شاخص‌های موثر بر گونه‌شناسی بافت شهری

کیانوش ذاکرحقیقی؛ حمید ماجدی؛ فرح حبیب

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 105-112

چکیده
  نرخ بی سابقه ی تحولات در بافت کلانشهرهای ایران، آنرا دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده وبرنامه ریزی برای آن با مشکل جدی مواجه نموده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های مؤثردر گونه شناسی بافت شهری به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول. بدینمنظور، پژوهش با استفاده ازمطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب ...  بیشتر

هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن

محمدجواد محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ ندا خاکسار

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 113-122

چکیده
  هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. ضرورت دستیابی به معماری باهویت ایرانی،موضوعی است که ضمن تاکید شدن در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور به خواست ملی نیز تبدیل شده است. برایدستیابی به این مهم، ابتدا باید سیر تحول معنایی واژگانی آن تدقیق شود.لذا ضمن بررسی تغییر مفهوم هویت در دوران معاصر، به روش تفسیری ـ تاریخی با استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضای شهری

علی سلطلنی؛ احمدعلی نامداریان

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 123-130

چکیده
  بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فر آیندی است که از سال های بـسیار دورآغـاز شـده و تحـت تـاثیرنیروهای مختلفی، از قبیل زمان، اداری، اقتصادی، سیاسی و نیروی اجتماعی شکل گرفته است. این ساختار و بافتجوابگوی دوره های گوناگون تاریخی بوده و در واقع شهر، محل تجلی نیازها و اراده ساکنان آن بوده است . لـذا،ضمن معرفی نیروهای موثر بر تحولات شهری، ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی

حامد کامل نیا؛ سید غلامرضا اسلامی؛ پیروز حناچی

دوره 4، شماره 7 ، دی 1389، صفحه 131-140

چکیده
  استفاده از مشارکت کاربران در فرآیند طراحی با وجود توجه و مطالعات مختلف نتوانسته است نتایج چندانی را درعرصه کاربرد به همراه داشته باشد. یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی استفاده از روشهای مشارکتی در معماری، عدم تحلیلو ارزیابی مناسب نمونه های کاربردی رویکردهای مشارکتی در معماری است. شاخصه های احساس جمعی از نمونه هایشاخصه های سنجشی هستند ...  بیشتر