مقاله پژوهشی شهرسازی
بررسی عوامل مؤثر در رشد شهری با استفاده از مدل F’ANP (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

هاله حسین پور؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17218

چکیده
  وقوع رشد شهری و پیامدهایش بسیار گسترده است، در این راستا، با مروری بر مفاهیم نظری، مولفه های موثر بر رشد شهری تدوین شد، تا به عنوان چارچوب مناسب برای بررسی عوامل موثر بر رشد شهر بجنورد مورد استفاده قرار گیرد. سپس به کمکGIS و توابع مربوطه لایه های قابل سنجش به صورت کمی ارزش گذاری شد. که می توان ازمهمترین این عوامل، تراکم جمعیت، تراکم راهها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بررسی کارایی روشهای بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت

مریم صادقیان؛ اکرم حسینی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15714

چکیده
  با افزایش محبوبیت روش های بهینه سازی در علوم مختلف، معماران نیز با اهداف گوناگون به استفاده از این روش ها در طراحیو اجرای ساختمان پرداخت هاند. نحوه ی کارکرد و ویژگی های ه رکدام، با توجه به جدید بودن آ نها در معماری، ناشناخته است.در این تحقیق، ضمن تدوین مبانی روش های بهینه سازی تکاملی، با مرور 77 مطالعه پیشین که در حوزه ی ساختمان، ازالگوریتم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

سیما خزائیان؛ محسن نیازی؛ علی عمرانی پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 35-48

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15655

چکیده
  در رابطه بین معماری، فرهنگ و مصرف، فرهنگ ب هواسطه ساختما نها، ب هعنوان یک ابزار مادی ، و مصرف ساکنین خانه ها،ب هعنوان رفتار و کنش فرهنگی، خود را بازتولید م یکند؛ زیرا معماری و مصرف، ابزارهای بازنمایی فرهنگ هستند. پرسشاصلی پژوهش، چگونگی تغییر کارکرد عناصر خانه در فرهنگ های متفاوت است که جهت بررسی آن، در مطالعه ای تطبیقی، ازروش های کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
کاربست مفهوم فضاهای تنفس گاهی در محلات شهری با تأکید بر مؤلفه زیست محیطی(مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی محله بلاغی و جانبازان قزوین)

رعنا شیر محمدیان زاده؛ سیدمحمدرضا خطیبی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 49-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15716

چکیده
  عدم وجود فضای تنفس در محلات به دلیل فشردگی ناشی از افزایش شهرنشینی در شهرها، استفاده از روش های نوین راجهت رفع این کمبود ضروری نموده است؛ بنابراین پژوهش باهدف کاربست مفهوم فضاهای تنف سگاهی ب هعنوان فضاهای سبزو باز کوچک مقیاس در بافت فشرده شهرها با تأکید بر مؤلفه زیست محیطی مطرح می شود. در این پژوهش برای چگونگی ایجادفضاهای تنف سگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر(مطالعه موردی: گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)

سید مسلم سیدالحسینی؛ الهام ثناگر دربانی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15783

چکیده
  پژوهش با سه هدف شناسایی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه، شناسایی ابعاد پاسخگویی مدیریت کیفیتفراگیر به مهارت ها و بررسی وضعیت این مهارت ها با استفاده از روش مدیریت کیفیت فراگیر است. پژوهش کاربردی و آمیختهاست. ابتدا مهارت های موردنیاز شهرسازان از مبانی نظری استخراج گردید و با روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های عمیقتدقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
تأثیرنشانه‌های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

علی شرقی؛ اسماعیل ضرغامی؛ مهرناز رمضانپور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 81-96

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.14941

چکیده
  نمای مسکن توسط نشانه هایی، ویژگی های ساکنین خویش را بیان م یکند. هدف یافتن ارتباط بین فاکتورهای عینی نمایمسکونی و استیگما 1 است. این تحقیق توصیفی-تحلیلی به صورت پیمایشی و با روش تلفیقی سه بعدی روی نماهای مسکونیمنطقه 4 تهران انجام شد. در این راستا، 40 تصویرنما، توسط 203 شهروند به روش تحلیل کیفی قضاوت شد. بعلاوه، پرسشنامه ایجهت سنجش تأثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
تبیین و بازتولیدقدرت‌هایمؤثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: فضای شهری پیرامونبقاع متبرکه)

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ حمیدرضا صارمی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.14942

چکیده
  فضاهای شهری اطراف بقاع متبرکه به دلیل ماهیت دینی- آیینی خود بستر مناسبی جهت حضور امن و آزادانه بانوان فارغاز نگرش های جنسیتی ایجاد کرده است. هدف این پژوهش تبیین کیفیات موجود در فضاهای شهری خاص )بقاع متبرکه( ومؤلفه های موجود در آ نها از منظر نظام ادراکی- معنایی بانوان بوده تا در این راستا به تبیین ویژگ یهایی جهت حضور مطلوببانوان در فضاهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
سنجش میزان تأثیرگذاری معیارهای معماری میا ن افزا در طراحی فضاهای فرهنگی

صدیقه غضنفریان؛ رضا نقدبیشی؛ ندا ضیابخش

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 111-124

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15623

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل ارتقاء کیفی طراحی فضاهای فرهنگی با استفاده از شاخصه های معماری میان افزا برایدست یابی به راهکارهای طراحی است. بر اساس شاخصه های مؤثر در شک لگیری به متغیرهای تحقیق با روش توصیفی-تحلیلیداده های حاضر به مدل سازی مفهومی حاصل از واکاوی در متغیرهای اصلی پژوهش م یپردازد. تحلیل و سنجش نمونه هایموردی در حیطه پژوهش ...  بیشتر