مقاله پژوهشی معماری
تبیین رابطه خوانایی فضا با میزان رفتار قلمروپایی شهروندان در پارک های شهری

محمدرضا بمانیان؛ نگار دهقان؛ زهرا زارع؛ منصور یگانه

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 5-20

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17426

چکیده
  خوانایی کیفیتی محیطی است که به فضای شهری وضوح بخشیده و سبب گشته که سیمای شهر بهتر به ذهن سپرده شود. در بستر بوستان­های شهری، مؤلفه‌های خوانایی فضایی توانسته­اند درجات مختلفی از رفتار قلمروپایی را در شهروندان پدیدآورند. هرگونه شخصی‌سازی و نشانه­گذاری محیط یا دفاع در مقابل مزاحمت، یک نوع رفتار قلمروپایی محسوب و تقویت آن درنهایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بررسی تأثیر «نوع نحو فضا» بر «میزان اجتماع‌پذیری» مراکز اجتماعی از منظر فلسفه اخلاقی «رو-در-روییِ» لویناس

علی اصغر ملک افضلی؛ ناهید امینی سودکلائی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16543

چکیده
  تشدید روزمرگی و کاهش حیات اجتماعی، توجه به بستر مناسب برای حضور طیف وسیعی از گروه‏های مختلف اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی را ضروری می‌سازد. هدف تحقیق کشف کیفیات فرمی است که در طراحی مرکز اجتماعی بتواند کیفیت اجتماع‌پذیری فضا را افزایش دهد. برای پرداختن به این هدف، لویناس به‌عنوان فیلسوفی مطرح در حوزۀ اخلاق در کنار نظریات تخصصی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
تبیین مدلی برای تقویت نقش پل به‌عنوان فضایی شهری

الهام ناظمی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.19208

چکیده
  این مقاله که با هدف اصلی تبیین مفهوم پل به مثابه یک فضای شهری نگارش یافته است در پی پاسخ به این سوال است که چه گونه-هایی از پل‌های شهری می‌توانند به عنوان یک فضای شهری مطرح شوند؟ برای حصول به این منظور با استفاده از روش‌های پژوهش توصیفی-تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی و تحلیل اطلاعات با روش‌های فراتحلیل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش رضایت‌مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی محله پایین خیابان مشهد)

تکتم حنایی؛ ساناز سعیدی؛ احسان ارمز؛ شیما عابدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 51-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16971

چکیده
  صنعت گردشگری به‌عنوان دومین صنعت پردرآمد جهان، نقش مهمی در اقتصاد و رونق شهرها بر عهده دارد و افزایش رضایت‌مندی از چگونگی انتخاب مسیر برای رسیدن به نقاط جاذب، جلوگیری از سردرگمی در مسیریابی، نحوه دسترسی به خدمات و تسهیلات و تأمین انتظارات و توقعات گردشگران می‌تواند باعث افزایش تمایل به بازگشت به مقصد شود. هدف این پژوهش ارزیابی ...  بیشتر

مروری شهرسازی
ارائه روشی برای تولید یا بومی‌کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی

مریم نجفی؛ محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی؛ محمود محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16746

چکیده
  ورود و گسترش مبانی دانش‌ شهرسازی در این دوران از خارج ایران و به کار بستن آن بدون ملاحظات، منجر به آشفتگی شهرهای معاصر ایران شده است. این موضوع انگیزه شده تا تلاش‌هایی برای بومی‌سازی دانش شهرسازی و معماری و به‌ویژه مبانی این دانش آغاز شود. برخی از این تلاش‌ها با رجوع به متون ارزشمند ایرانی و با برگرفتن بخش‌هایی از آن‌ها، وجهه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
تاثیر تفاوتهای کالبدی خانه سنتی و خانه شرکتی آبادان بر سبک زندگی ساکنان (مطالعه موردی: خانه های سنتی و شرکتی آبادان در سالهای 1290 تا 1357 شمسی )

فاطمه معتقدی؛ ویدا تقوایی؛ محمدابراهیم مظهری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 79-92

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16584

چکیده
  فضای زندگی آدمی از خانه گرفته تا محله و شهر، باورها و شیوه زندگی وی را به نمایش می‌گذارد، این پژوهش با هدف مشخص نمودن نسبت میان مشخصه‌های سبک زندگی و شکل محل سکونت به بررسی تأثیرپذیری سبک زندگی مردم آبادان از شکل خانه های شرکتی میپردازد و در پی پاسخ به این سوالات است که ساکنین این خانه ها چه تفاوتهای کالبدی را در خانه شرکتی نسبت به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
ارزیابی نظر ساکنان در بهره‌گیری از رویکردهای توسعه‌ی میان‌افزا (مطالعه موردی: بناهای جدید جویبارِ اصفهان(*

الهام امین الرعایا؛ مقدی خدابخشیان

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17040

چکیده
  جویبارِ از محلات تاریخی اصفهان و دارای کالبدی متفاوت با محلات شهر است. نوع مداخله در این بافت تاریخی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر جهت ارزیابی رویکردهای توسعه‏ی میان‌افزار ازنظر ساکنان محله‏ شکل‌گرفته است. شیوه‌ی پژوهش کیفی، کمی و ازنظر هدف کاربردی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه‌ای است. تصاویر مربوط به معماری بناهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بررسی جریان های سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی برحسب مشاغل و فضاهای معماری مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز

علی مجنونی توتاخانه؛ حسین اسمعیلی سنگری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 107-120

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.19369

چکیده
  هدف پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی بازار تاریخی تبریز بر حسب عوامل انسانی و معماری است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان مراجعه کننده به بازار است. با استفاده از روش نمونه‌گیری با جامعه آماری نامعلوم، 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، 896/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی منجر ...  بیشتر