بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر تهران

محمدمهدى عزیزى؛ محمد ابویى اردکان؛ نسرین نوری

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 5-16

چکیده
   یکپارچگی مدیریت شهری موضوعی است که از عوامل متعددی چون حکومت محلی، انواع تفرق های عملکردی و سیاسی موجود در عرصه شهری، نظام قدرت شهری و بازیگران آن نشات می گیرد. مقاله حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی کنشگران و ابزارهای مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تهران انجام گرفته است. به این منظور، ابتدا مفهوم شهر و مدیریت شهری و مدیریت یکپارچه ...  بیشتر

شناخت و تحلیل مسائل شهری با استفاده از سیستم های فازی

فرح حبیب؛ علی شکوهی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 17-26

چکیده
   یکى از روش هاى مواجهه با پیچیدگى و عدم قطعیت، بهره گیرى از نظریه ى فازى است. بر اساس این نظریه که توسط یک دانشمند ایرانى به جهانیان ارائه شده، امکان بررسى سیستم ها در سطحى فراتر از منطق ساده انگارانه دودویى فراهم مى گردد. شهرها به لحاظ تعدد عناصر و پیچیدگى روابط جزو سیستم هاى پیچیده هستند که یافتن عناصر سازنده این سیستم و همچنین پیوندهاى ...  بیشتر

ارائه روشی نو در طراحی اکولوژیک منظر سبز شهری(مطالعه موردی: جزیره کیش)

مریم معینی فر؛ بهناز امین زاده

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 27-36

چکیده
   این تحقیق در قالب رویکرد اکولوژى منظر و با هدف ایجاد روشى در مکانیابی و بهسازی فضای سبز شهری انجام شده است. پس از بررسى و نقد روش هاى متداول مرتبط با موضوع و نیز بررسى اصول اکولوژی منظر به عنوان دانشى جدید در طراحى منظر شهرها ، روشى پیشنهاد شده است که مى تواند با توجه به لزوم ارتقاء کیفیت اکولوژیکی سامانه های زیستی بکار رود. تاکید ...  بیشتر

بررسی دلایل عدم توفیق تفکرات فمینیسمی درتاثیر بنیادی بر معماری

مهروش کاظمی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 37-46

چکیده
   مبنای جامعه شناسی نظریه است و نظریه ها نگاه انسان به جهان را می سازند. اگرچه فمینیسم یا جنبش برابرى طلبى زنان را به دلیل اینکه نظریه ای واحد نبوده و فمینیست ها در مورد شیوه های توضیح فرودستی زنان یا راه های رهایی آنها هم عقیده نیستند نمى توان یک نظریه یا جهان بینی به حساب آورد، اما نفوذ تفکرات فمنیستی در حوزه معمارى که همزمان با موج ...  بیشتر

رویکردی تحلیلی به کیفیت محیط مسکونی معاصر

مهدیه معینی؛ غلامرضا اسلامی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 47-58

چکیده
   بستر اجتماعى - اقتصادى ایران معاصر زمینه ساز توسعه نگرش کمیت گرا به محیط مسکونى شده است. پى آمد این تفکر کاهش کیفیت محیط مسکونى بوده است. بنابراین این پژوهش، به منظور ارائه راه حل هایى براى کیفیت بخشى به محیط مسکونى بر اساس بازشناسى مفهوم کیفیت در محیط انسان ساخت و تحلیل آن با رویکردى جامع، نظریه هاى کیفیت_ محور را در قالب سامانه ...  بیشتر

طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت

جمال الدین مهدى نژاد؛ رضاسیروس صبرى؛ مجیدابراهیم دماوندى؛ جوانه عباس پوراسداله

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 59-66

چکیده
   هدف از بحث حاضر این است که بررسى گردد براى دست یابى به معمارى هماهنگ با طبیعت آیا صورت بردارى ظاهرى از طبیعت به تنهایى براى معمارى زیبایى به ارمغان مى آورد؟ و چگونه مى توان معمارى زیبا با توجه به عملکرد خلق کرد؟ طبیعت در این زمینه چه روشى داده است؟ براى پاسخ به پرسش ها با مراجعه به متون ابتدا معناى زیبایى در طبیعت جمع بندى گردیده ...  بیشتر

سیر تحول در اندیشه مرمت شهری

ناصر بنیادی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 67-78

چکیده
   پرداختن به مرمت شهرهاى تاریخى در دوره هاى مختلف، با توجه به شرایط اقتصادى- اجتماعى و تاریخى و با اهداف گوناگونى صورت گرفته است. ارتقا و تشویق صنعت گردشگرى، حل معضلات و کمبودهاى مناطق تاریخى شهر، بازآفرینى شهرى و حتى کمک به قرارگیرى در زمره شهرهاى جهانى، از اهدافى است که مرمت هاى شهرى بر مبناى آنها انجام شده است. از طرف دیگر دو رویکرد ...  بیشتر

هویت و مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه

محسن تابان؛ محمدرضا پورجعفر؛ حسنعلى پورمند

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 79-90

چکیده
   هویت را مى توان به معنایى که انسان ها از طریق احساسات ذهنى از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعى کسب مى کنند، تعریف نمود. این وجود و ارتباطات نیازمند مکانى براى شکل گیرى است. مکان ها، مراکز اصلى تجربه بلافصل از جهان است. اگرچه امروزه فشار فن آورى هاى جدید، جهانى شدن و تراکم فضا-زمان، تأثیر مکان ها در شکل دهى به هویت فردى و اجتماعى ...  بیشتر

بررسی شاخص های مسکن ایران و جهان (مطالعه موردی : ایران ، انگلیس و فرانسه)

حمیدرضا صارمى؛ مریم ابراهیم پور

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، صفحه 91-102

چکیده
   روند شتابان شهرنشینى و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهاى در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به همراه داشته است و تهیه برنامه اى جامع در بازار مسکن را ضرورى ساخته است . براى چنین برنامه اى شاخص هاى مسکن و ارزیابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نیازهاى بخش مسکن در کشور است . هدف از این ...  بیشتر