دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-114 
6. طراحی معماری با تکیه بر تعامل زیبایی و عملکرد در طبیعت

صفحه 59-66

جمال الدین مهدى نژاد؛ رضاسیروس صبرى؛ مجیدابراهیم دماوندى؛ جوانه عباس پوراسداله


8. هویت و مکان؛ رویکردی پدیدارشناسانه

صفحه 79-90

محسن تابان؛ محمدرضا پورجعفر؛ حسنعلى پورمند