بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل عاملی و دلفی با استفاده از GIS در تشخیص فرسودگی بافت‌های شهری مطالعه موردی: محله خاک سفید منطقه چهار شهر تهران

دکترمحمدرضا بمانیان؛ هادی رضایی راد

دوره 6، شماره 11 ، آبان 1391، صفحه 5-16

چکیده
  شهرها مانند موجودات زنده، حیات دارند و اگر در بستر زمان، عوامل برهم‌زننده تعادل زیستی آنها کنترل نشود، زمینه‌های زوالشان پدید می‌آید. یکی از‌این عوامل برهم‍زننده‌، فرسودگی ‌کالبدی بافت ها است. همچنین گسترش روز‍افزون شهرها و تنوع داده‌ها‌، کنترل کلانشهرها را با معضلات اساسی روبرو نموده ‌است. دراین میان سیستم اطلاعات مکان با ...  بیشتر

نظریه تهیه طرح های ساختاری- راهبردی (ناحیه ای و محلی)

دکتر حمید ماجدی

دوره 6، شماره 11 ، آبان 1391، صفحه 17-26

چکیده
  نظریه تهیه "طرح های ساختاری- راهبردی" در شروع فعالیت در دفتر طرح ریزی شهری وزارت مسکن و شهرسازی در اواخر سال 1369 ارائه گردید و بر این اساس تهیه طرح های "توسعه و عمران شهرستان (ناحیه ای)" در چارچوب نظریه مذکور به عنوان اولین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور آغاز شد. دومین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور با پیشنهاد تهیه "طرح های ...  بیشتر