مقاله پژوهشی
اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا)

خسرو دانشجو؛ غلامرضا اسلامی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 5-11

چکیده
  به بررسى علل بروز این مشکل پرداخت و با نقد آن راهى به سوى مفهوم جدیدى از توسعه به نام توسعه درون زا مى گشاید. همچنین در ارتباط با این مفهوم راه حل توانمندسازى درونى را براى حل معضل اسکان غیر رسمى و مشکلات مترتب بر آن معرفى نموده است. توانمندسازى درونى متأثر از توسعه درون زا است که در ارتباط با مفاهیم برگرفته از توسعه پایدار متضمن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل امنیت در سکونتگاه هاى غیررسمى با تاکید بر آسیب هاى اجتماعى (مطالعه موردى : محله خا ک سفید تهران)

هماییون نورائی؛ منوچهر طبیبیان؛ ناصر رضایی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 11-23

چکیده
  هدف از این بحث تعیین چگونگى پراکنش آسیب هاى اجتماعى، به عنوان یکى از تعریف کننده هاى میزان احساس امنیت و در نتیجه موثر بر میزان مشارکت مردم و تحقق برنامه هاى توانمندسازى، در محله ى خاک سفید تهران است که از محله هاى با سابقه اسکان غیررسمى محسوب مى گردد. روش تحقیق توصیفى- تحلیلى از نوع موردى (محله خاک سفید) است و جمع آورىداده ها، به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان

نیکی توکلی؛ حمید ماجدی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 23-33

چکیده
  شهرها به عنوان مکان زندگى و فعالیت انسان نه تنها، بخش مهمى از محیط مى باشند که علاوه بر تأثیر گذارى بر محیط زیست باعث بهبود کیفیت زندگى ،احساسات و تصورات مردم نیز مى گردند. بنابر این وجود فضاهاى طبیعى در شهرها از عوامل مؤثر در تضمین سلامت روحى و روانى ساکنان آن خواهد بود. این مقاله به بررسى عملکرد طبیعت شهر بر کیفیت معنوى زندگى ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى

عمیدالاسلام ثقه الاسلامی؛ بهناز امین زاده

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 33-45

چکیده
  هدف این بحث بررسى تطبیقى مفهوم و نقش محله در شهرنشینى ایرانى با واحد همسایگى در شهرسازى معاصر غرب است. ضرورت تحقیق به آن دلیل است که علیرغم اهمیت جایگاه محله و تاثیر آن در ساختار فضایى و اجتماعى شهرسازى سنتى ایران، در طرح هاى توسعه شهرى معاصر کشورمان از الگوى واحد همسایگى غربى استفاده مى شود. روش تحقیق مقایسه تطبیقى است که پس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری

محمد مهدی غیائی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ منصوره طاهباز؛ مجید مفیدی شمیرانی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 45-55

چکیده
  درپى هشدارهاى ناشى از بحران انرژى، متخصصین حیطه هاى مرتبط با معمارى نیز باید رویکرد انرژی-کارائی را در تمامی مراحل فرآیند طراحی و ساخت مد نظر قرار دهند. از مهمترین ابزارهاى مؤثر در این زمینه، شبیه سازی رایانه ای مصرف انرژی است. تحقیقات در مورد قابلیت ابزارهای شبیه سازی موجود، غالباً کلى بوده و بندرت پژوهش هایی در زمینه قابلیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى

محمدمهدی گودرزی سروش؛ مصطفی مختاباد امرئی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 55-63

چکیده
  این بحث به باز شناسی تشابهات کالبدی و ذهنی و مطابقت نمادهاى موجود در باغ ایرانى، اسلامى با بهشت پرداخته و اجزاء آن را با توصیفات بهشت در قرآن مقایسه و بازبینی نموده است. از زمانى که آدم و حوا از بهشت برین رانده شدند همیشه آرزوى برگشت و سکونت در آن دیار باقى را داشته اند. دیار بى منتها، امن (حجر: 46 )، باقى (دخان: 56 ) که به پرهیزگاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر متقابل الگوهاى رفتارى در احیاى هویت محیط شهر مطالعه موردى محدوده ورودی سنندج

سیدمحمدرضا خطیبی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 63-73

چکیده
  کیفیت شهرها تابع ملاحظات منطقى طراحانه در فرایند کیفیت دهى به فضاها است. شهرهاى امروزى ایران که دستخوش,تحولات تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و رویدادهاى بسیارطى تاریخ بوده است و واجد بستر لازم براى برقرارى تعاملات اجتماعى نمى باشد و در راستاى آن شکل گیرى قرارگاه هاى رفتارى آن نیز مهیا نمى باشد . این بحث در صدد شناسایى و تشخیص هویت گذشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مفهوم حس زمان وکاربرد آن در طراحى شهرى

الهام سوری؛ سینا رزاقی اصل؛ محسن فیضی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، صفحه 73-82

چکیده
  حس زمان یکى از مهمترین مولفه هاى زمانى طراحى شهرى است و از جایگاهى منحصر به فرد در ساختار و نظام توسعه شهرى برخوردار است. هدف این بحث توجه به مفاهیم و الزامات طراحى شهرى وابسته به این موضوع است. در این راستا با روش تحلیل محتواى کیفى متون تخصصى طراحى شهرى سعى در ارائه نظامى از توجهات طراحى شهرى با محوریت حس زمان دارد. یافته هاى ...  بیشتر