دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-104