دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 1-104 
2. فرانمایی در تجربه معماری ایرانی

صفحه 17-24

غزال کرامتی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر