دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 1-108 
3. وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری

صفحه 27-38

مجتبی انصاری؛ احسان شریفیان؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت


5. تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار

صفحه 51-62

بهنام قلیچ خانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی