مقاله پژوهشی
مفهوم معنی و فرآیند فهم آن در معماری

مصطفی عباس زادگان؛ عباس ذکری

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 5-12

چکیده
  معنی، یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی معماری است که به دلیل کاربرد فراوان وکلی بودن آن، نیاز مبرمی به شناخت از منظر معماری دارد. از آن جایی که در مباحث معنی شناختی معماری کمتر به تمامی ابعاد و وجوه آن پرداخته شده است، شناخت این کلمه پایه ای، ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده ابتدا به بررسی لغوی معنی پرداخته شود . همچنین چیستی معنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی معنای «هویت» در سنجش پارادایم «تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری»

طاهره نصر

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 13-26

چکیده
  فرسودگی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل و عدم تناسب آن می شود و به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعی و شکل گرفتن حیات شهری روزمره ای کمک می کند. از طرفی قابل توجه است که «هویت»، یک صفت نیست؛ بلکه از اجزای اصلی «حیات بخشی» می باشد که باید مدنظر قرار گیرد.  مقاله حاضر، ضمن مروری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان

علی غفاری؛ محمود قلعه نوئی؛ خشایار عمادی

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 27-38

چکیده
  کودکان به عنوان مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین گروه جامعه با مطرح شدن نظریه شهر دوستدار کودک مورد توجه بیشتری قرار گرفته­اند. با این وجود در بیشترشهرها چندان توجهی به آنهانشدهاست. هدف این مقاله شناسائی نقاط ضعف و قوت شهرهای جدید و سنتی و مقایسه آنهادر راستای اصول و شاخص­های شهردوستدار کودک است. پژوهش حاضر کاربردی و ترکیبی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تاثیر عناصر منظر شهری بر میزان احساس تعلق محلی نمونه موردی: محله نارمک تهران

سکینه معروفی؛ مجتبی انصاری

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 39-46

چکیده
  شهرها با منظرخود در معرض قضاوت ناظرین قرار می گیرند.ارزیابی تاثیر متفابل منظر شهری و ویژگیهای اجتماعی هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این مقاله سعی شده است تا به این سئوال پاسخ داده شود که چه ارتباطی میان منظر شهری و میزان احساس تعلق محیطی وجود دارد؟ فرضیه تحقیق نیز عبارت از این است که میان منظر شهری و میزان احساس تعلق محیطی در جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کلانشهر *TOPSIS تهران با استفاده از تکنیک

حمیدرضا صارمی؛ سهیلا توتزاری

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 47-60

چکیده
  یکی از مباحـث عمده و اساسی در نظام برنـامه ریزی جامع،مساله توسعه موزون و هماهنـگ است که در قالب توسـعه مناطق یک جامعه مطـرح می گردد.بکارگیری معیارها و روشهای کمی به منظور سطح بندی سکونتگاهها در سیستم فضایی مناطق شهری از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی و از سوی دیگر معیـاری برای تلاش در زمینه کاهـش و رفع نابرابری های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی

محمدحسین شیرازیان؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 61-70

چکیده
  امروزه در شهر تهران رشد فزاینده ساختمان­های مسکونی در راستای تأمین مسکن جدید برای شهروندان و نوسازی بافت فرسوده، مشاهده می­شود. پوسته خارجی ساختمان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر زیبایی­شناختی در نمای شهری و به عنوان مفصل درون و بیرون فضای مسکونی، نقش مهمی بر عهده دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا سیستمی مناسب برای جداره خارجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنگری فرآیند طراحی (رمزگشایی «قیاس» به‏عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم)

محمود رضایی

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 71-80

چکیده
  در این مقاله به‏منظور بررسی روش‏های «آفرینش فرم و فضا»، ابتدا «فرآیند طراحی» و مراحل کلی دوگانه‏ی آن یعنی «تحلیل» و «ترکیب» مطالعه شد‏ه‏است. سپس این روش‏ها در آرای برخی نظریه پردازان معاصر مقایسه و نقد شده، آثار موفق برخی از طراحان معاصر و روش طراحی آنان با روش‏های بالا مقایسه و به‏این ترتیب روش‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هویت و حس تعلق مکانی در فضاهای عمومی جدید الاحداث شهری (بوستان نهج البلاغه- تهران)

اسماعیل دویران؛ ملیحه کریمی نژاد

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1393، صفحه 81-92

چکیده
  هویت در قدیم مربوط به شهرها و مکانهایی می شده است که دارای آثار تاریخی بوده اند.اما امروزه این مکان ها جایگاه قدیم را ندارند، لذا باید به فکر هویت مند کردن شهرها در مکان های جدید بود.این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تبیینی و با بکار بردن شیوه گردآوری اطلاعات بصورت میدانی وکتابخانه ای سعی برآن داشته تا نقش طراحی هویت محور در ایجاد ...  بیشتر