اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید ماجدی

استاد، دانشکده عمران، هنر و معماری،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

city.docsrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر فرح حبیب

استاد، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران.

faculty.srbiau.ac.ir/f-habib/fa
f.habibsrbiau.ac.ir
0000-0001-8052-6229

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر ایرج اعتصام

استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

i.etessamsrbiau.ac.ir.com

دکتر بهناز امین زاده

استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

bgoharut.ac.ir
0000-0002-0634-6585

دکتر اسفندیار زبر دست

استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

zebardstut.ac.ir
0000-0003-4572-9025

دکتر محمد مهدی عزیزی

استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mmaziziut.ac.ir
0000-0003-4399-6605

دکتر علی غفاری

استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

a-ghaffarisbu.ac.ir

دکتر هاشم هاشم نژاد

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

hashemnejad-hyahoo.com

رامین کیوانی

استاد، دانشگاه آکسفورد بروکس، آکسفورد، انگلستان.

www.brookes.ac.uk/templates/pages/staff.aspx?uid=p0074006
rkeivanibrookes.ac.uk
0000-0002-7140-0218

مهیار عارفی

استاد ، دانشگاه تگزاس، آمریکا.

mahyar.arefiuta.edu
0000-0002-6198-5451

خسرو موحد

دانشیار، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

kmovahediaushiraz.ac.ir

زهرا سادات سعیده زرآبادی

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

z.zarabadisrbiau.ac.ir
0000-0002-3757-2809