کسب ضریب تأثیر 0.057 مندرج در ISC در سال 93-1392

مطابق گزارش استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، فصلنامه هویت شهر دارای ضریب تأثیر 0.057 در سال 93-1392 است.