کسب عنوان مجله برتر در گروه هنر در نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) 1390

نشریه علمی و پژوهشی هویت شهر موفق به کسب عنوان مجله برتر در گروه هنر نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) 1390 گردید.