ضریب تاثیر نشریه هویت شهر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1393 0.1120 می‌باشد.

ضریب تاثیر نشریه هویت شهر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  در سال 1393 0.1120 می‌باشد.