نویسندگان باید با کلیک بر روی فایل نمونه و همچنین موارد اعلام شده در این صفحه، فرمت نگارشی و شکلی مقاله را رعایت نمایند.نویسندگان باید دو فرم موافقتنامه حق چاپ و تعارض منافع را بارگیری کرده و موضوعات اخلاقی درج شده را مطالعه، تأیید و امضا کنند وهمراه فایل اصلی مقاله ارسال نمایند.

پس از تایید مقاله توسط داوران، نویسنده با ارسال مقاله به ایران داک (همانندجو)،  مجله هویت شهر را ازمیزان همپوشانی با مستندات علمی دیگر (سرقت علمی) مطلع می سازد. لازم به ذکر است در صورتی که مقاله دارای بیشتر از 30 درصد همپوشانی با منابع علمی دیگر باشد، بدیهی است مقاله از فرایند مجله خارج و مردود اعلام می گردد.

این مجله برای جلوگیری از سرقت علمی از سامانه ایرانداک  (کلیک کنید)  برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده می کند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش مشابهت‌یابی را که مستقیما از مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

برای ورود به فرآیند ارسال از پیوندی که در سطر بعدی قرار دارد استفاده کنید.

Submit a New Manuscript

یک نسخه جدید ارسال کنید

 • هدف مجله هویت شهر انتشار نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های علمی در زمینه‌های معماری و شهرسازی است.
 • نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی، گزارش‌های علمی در زمینه‌های معماری، شهرسازی برای درج در مجله پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند.
 • نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله‌ای به چاپ رسیده باشند. ضمناً مقاله‌های ارائه شده به مجله هویت شهر برای بررسی و چاپ نباید همزمان به مجله‌های دیگر ارایه شده باشند.
 • مقاله باید واجد بخش‌های چکیده (فارسی و انگلیسی) ، کلید واژه‌ها، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی‌نوشت‌ها و فهرست مراجع باشد. اندازه این نوشتارها ‌باید بین حداقل 7 و حداکثر 12 صفحه مجله (با احتساب تمام بخش‌های مقاله به غیر از چکیده انگلیسی) با فونت B Nazanin شماره  11 و فاصله خطوط 1cm باشد. نوشتارها از حاشیه ها از بالا به اندازه 3cm، پایین 2cm، از چپ و راست 2/5cm فاصله داشته باشد
 • چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، روش پژوهش، نکته‌ها، یافته‌های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان‌کنندۀ تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی دقیقا 150 کلمه و چکیده انگلیسی دقیقا 500 کلمه است (چکیده انگلیسی لزوما ترجمه چکیده فارسی نمی باشد بلکه خلاصه مقاله را شامل می گردد). چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه‌ای جداگانه تایپ شوند. در صفحه چکیده انگلیسی ، عنوان مقاله و واژه های کلیدی نیز به انگلیسی ارائه گردد.
 • در نوشتار‌های پژوهشی و تحلیلی لازم است واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده  و بین 6-4 کلمه نوشته شود.
 • مقدمه نوشتار، ارایه‌کنندۀ مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.
 • نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندۀ بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد، ارائه گردد.
 • در بخش تشکر و قدردانی، راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به طور اجمالی از آن ها سپاسگزاری می‌گردد.
 • پی‌نوشت‌های مقاله (اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ها، توضیحات و غیره) ‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست مراجع، تحت عنوان پی‌نوشت‌ها گنجانده شوند.
 • تمام ارجاعات درون متنی در فهرست مراجع ذکر شود و بالعکس.
 • از ارجاع دهی در بخش های چکیده، بیان مسئله و نتیجه گیری خودداری گردد.
 • ارجاعات مربوط به مراجع، در متن شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه پس از نقل مطلب در داخل پرانتز می‌آید.
 •  فهرست مراجع به ترتیب الفبایی نام نویسندگان در انتهای مقاله به تفکیک فارسی و انگلیسی یا سایر می‌آید.
 • ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش‌ها و سایر مراجع در فابل راهنمای قالب کلی استناد دهی قابل دریافت می باشد.
 • مشخصات کامل نگارندگان در یک فایل جداگانه با نام مشخصات نگارندگان (جدا از فایل اصلی مقاله) شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن و Email نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگلیسی و فقط شامل عنوان مقاله باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد. فایل اصلی مقاله باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان)  باشد. عنوان نوشتار باید موجز، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.

 

 • عکس‌ها، نگاره‌ها، جداول و غیره در حداقل میزان و با کیفیت مناسب تهیه شوند(عکس ها به صورت JPEG ارائه شوند و کیفیت آن ها کمتر از 200 dpi نباشد)، دارای شماره و توضیح باشند و حتماً مأخذ مربوطه ذکر گردد (در فهرست مراجع نیز ذکر گردد) و در متن به آن ها استناد شده باشد.  تمامی تصاویر، نقشه ها و نمودارها با عنوان شکل ارائه گردد. شماره و عنوان جداول در بالای جدول و شماره و عنوان شکل ها در پایین شکل قید شود. (مطابق ذیل)

 

جدول 1. توضیح جدول(ماخذ: نام خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

 

     
     

 

 

شکل 1. توضیح شکل (ماخذ: نام خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

 • چناچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود. درغیر این صورت، نویسندگان می‌بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت ارایه مقاله و انجام مکاتبات به دفتر مجله معرفی نمایند.
 • چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتار‌های علمی مجله به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد..
 • مجله هویت شهر، نقد کتاب‌های علمی و مقاله‌های ارزنده در زمینه‌های مختلف معماری و شهرسازی را جهت بررسی و چاپ می‌پذیرد.
 • صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
 • چاپ نوشتارهای مجله هویت شهر بدون ذکر مأخذ در مجله‌‌های دیگر ممنوع می‌باشد.
 • مجله در ویرایش مقالات آزاد است.

مقالات دریافتی به هیچ وجه بازگردانده نخواهد شد.

 

هزینه‌های انتشار مقاله

طبق دستور العمل کمیسیون نشریات وزارت علوم تصریح شده که  آئین‌نامه مربوطه‌ به انتشار و دریافت هزینه های مجلات علمی در سایت مجلات قابل رویت باشد. از طرفی مجلات دانشگاه ازاد اسلامی تابع دستورالعمل های اجرایی نشریات علمی دانشگاه آزاد نیز می باشند و در مجموع به شرح جداول ارایه شده هزینه ها دریافت می گردد.

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).