هزینه‌های انتشار مقاله

مراحل پرداخت

بابت

مبلغ (ریال)

پرداخت 1

داوری

1.500.000

پرداخت 2

ویرایش چکیده انگلیسی

500.000-300.000

پرداخت 3

مشاهبت یابی

خود نگارنده با سامانه ایران داک

پرداخت 4

پذیرش نهایی

3.500.000

 

طبق دستور العمل کمیسیون نشریات وزارت علوم تصریح شده که  آئین‌نامه مربوطه‌ به انتشار و دریافت هزینه های مجلات علمی در سایت مجلات قابل رویت باشد. از طرفی مجلات دانشگاه ازاد اسلامی تابع دستورالعمل های اجرایی نشریات علمی دانشگاه آزاد نیز می باشند و در مجموع به شرح جداول ارایه شده هزینه ها دریافت می گردد.

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).